സുകുമാർ അഴീക്കോട് ട്രസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾക്കായി പ്രസംഗ മത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

376

ഡോ.സുകുമാർ അഴീക്കോടിൻറെ സ്മരണാർത്ഥം സുകുമാർ അഴീക്കോട് ട്രസ്റ്റ് കേരളത്തിലെ കോളേജ് വിദ്യാർഥികൾക്കായി പ്രസംഗമത്സരം സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.2017 ഏപ്രിൽ 8 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് വച്ചായിരിക്കും മത്സരം.മത്സരാർത്ഥികൾ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാരുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. ⁠⁠മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾ 2017 ഏപ്രിൽ 5 ന് മുൻപായി കൺവീനർമാരെ വിവരം അറിയിക്കേണ്ടതാണ്.സുകുമാർ അഴീക്കോടിൻറെ ജന്മദിനമായ മേയ് 12 ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടത്തുന്ന സമ്മേളനത്തിൽ വച്ചു വിജയികൾക്ക് സമ്മാനം വിതരണം ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് ⁠⁠⁠ട്രസ്റ്റ് കൺവീനർ പള്ളിച്ചൽ സുരേഷ് അറിയിച്ചു.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY