കേന്ദ്രസാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡു പ്രഭാവര്‍മയ്ക്ക്

183

ന്യൂഡല്‍ഹി: കവി പ്രഭാവര്‍മയ്ക്കു കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാര്‍ഡ്. ‘ശ്യാമമാധവം’ എന്ന കൃതിക്കാണു പുരസ്കാരം.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY