ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകൾ നിരോധിച്ചു.

227

തിരുവനന്തപുരം: ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും, എറണാകുളം റീജിയണൽ ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും പരിശോധനയിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെൺത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന ബാച്ച് മരുന്നുകളുടെ വിൽപ്പനയും വിതരണവും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചതായി ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഈ ബാച്ചുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കെവശമുളളവർ അവയെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തവർക്ക് തിരികെ അയച്ച് പൂർണ വിശദാംശങ്ങൾ ജില്ലയിലെ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസിൽ അറിയിക്കണം. മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉത്പാദകർ, ബാച്ച് നം, കാലാവധി എന്നിവ ക്രമത്തിൽ: Cenoza 75, Clopidogrel Tablet IP: Mepromax Life Sciences Pvt Ltd, 16 Pharmacity, Selaqui Industrial Area, Selaqui, Dehradun (U.A)-248197, CE 801, March 20, Amoxycillin Oral Suspension IP: Unicure India Ltd, C-21, 22, 23, Sector-3, Noida-201301, Dist.Gautam Budh Nagar,(U.P), AMDS 574, June 19, Amoxycillin Oral Suspension IP:Unicure India Ltd, C-21, 22, 23, Sector-3, Noida-201301, Dist.Gautam Budh Nagar,(U.P), AMDS 577, June 19, Dolo-Swiz 500 Paracetamol Tablets IP 500mg: Scott-Edil Pharmacia Ltd, 56, EPIP, Phase I, Baddi, Dist.Solan-173205, SO28007, December, 20, BETRAX-O.25 Alprazolam Tablets IP 0.25mg: Novel India At 129 & 130, SIDCO Industrial Estate, Thirumazhisai, Chennai-600124, ZXL02, August, 20, NEBIVALVE 2.5mg (Nebivolol Tablets IP 2.5mg): M/s.Hiral Labs Ltd, SISONA NR, BHAGWANPUR, Roorkee (UK)-247631, TI80209, January, 20, Epinext 500 (Levetiracetam Tablets): Pulse Pharmaceuticals Pvt.Ltd Khasra No.400, 407, 409 Karondi, Roorkee, Uttarakhand-247667, EPX2 088D, December 19, Diclofenac Sodium Tablets IP 50mg: Vivek Pharmachem(India)Pvt.Ltd, NH 8, Chimanpura, Amer-303 102, DFTI8010, June 20, PARATIS (Paracetamol Tablets IP): Navkar Lifesciences Plot No.76, Lodhi Majra Industrial Area, District-Solan(H.P), Baddi-173205, TD8072A, March 21.

NO COMMENTS