ആയുർവേദ കോളേജിൽ കരാർ അധ്യാപക നിയമനം

143

തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ ആയുർവേദ കോളേജിൽ ദ്രവ്യഗുണ വിജ്ഞാന വകുപ്പിൽ ഒഴിവുളള അധ്യാപക തസ്തികയിൽ കരാർ നിയമനത്തിന് 29ന് രാവിലെ 11ന് കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ ഓഫീസിൽ വാക്ക് ഇൻ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കും.

ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിലെ ബിരുദാനന്തര ബിരുദമാണ് യോഗ്യത. ഉദ്യോഗാർഥികൾ വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത, പ്രവൃത്തി പരിചയം എന്നിവയുടെ അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളും അവയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പുകളും ബയോഡാറ്റയും സഹിതം രാവിലെ 10.30ന് ഓഫീസിൽ ഹാജരാകണം.

NO COMMENTS