ആയിരവല്ലി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം 82 സെൻറ് സ്ഥലം വില്പനയ്ക്ക്

12

കൊല്ലം ആയൂർ ആയിരവല്ലി ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം 82 സെൻറ് സ്ഥലം വില്പനയ്ക്ക്.( ആയൂരിൽ നിന്നും 6 കി.മീ.മാറി ചെറിയ വെളിനല്ലൂർ ജംഗ്ഷനിൽ നിന്നും ആക്കലിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയിൽ )
73561 28013

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY