പതിനാലാം നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം

219

പതിനാലാം നിയമസഭയുടെ ആദ്യ സമ്മേളനത്തിന് തുടക്കം

∙ ഗവർണർ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗം നടത്തുന്നു
∙ സംസ്ഥാനത്ത് ധനപ്രതിസന്ധി ഗുരുതരം
∙ വികസനത്തിന് സ്വകാര്യനിക്ഷേപകരെ ആകർഷിക്കും
∙ ജില്ലാ ഉപതലങ്ങളിൽ ജനകീയ സമ്പർക്കപരിപാടി നടപ്പാക്കും
∙ പ്രശ്നങ്ങൾ അവിടെവച്ചുതന്നെ പരിഹരിക്കും

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY