ഭിന്നശേഷിക്കാരായ പുതിയ ലോട്ടറി ഏജന്റുമാർക്ക് ധനസഹായം

125

കേരള സംസ്ഥാന വികലാംഗക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ 2019-20ൽ പുതിയതായി ലോട്ടറി ഏജൻസി എടുത്ത് ലോട്ടറി കച്ചവടം നടത്തുന്ന 40 ശതമാനമോ അതിനു മുകളിലോ ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്ക് 5000 രൂപ വീതം (രണ്ടു ഗഡുക്കളായി) ധനസഹായം നൽകുന്നു. വാർഷിക വരുമാനം ഒരു ലക്ഷം രൂപയിൽ കൂടരുത്. അപേക്ഷാഫോം പൂരിപ്പിച്ച് മതിയായ രേഖകൾ സഹിതം മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ,

കേരള സംസ്ഥാന വികലാംഗക്ഷേമ കോർപ്പറേഷൻ, പൂജപ്പുര, തിരുവനന്തപുരം-695012 എന്ന വിലാസത്തിൽ ജൂലൈ 20ന് അഞ്ചുവരെ അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷാഫോം www.hpwc.kerala.gov.in എന്ന വിലാസത്തിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് ഫോൺ: 0471-2347768, 7152, 7153, 7156.

NO COMMENTS