മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഹരിത അവാർഡുകൾക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു.

196

തിരുവനന്തപുരം : ശുചിത്വ-മാലിന്യ സംസ്‌കരണം, കൃഷി, ജലസംരക്ഷണം എന്നീ മേഖലകളിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനം നടത്തിയ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഹരിതകേരളം മിഷൻ ഏർപ്പെടുത്തിയ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഹരിത അവാർഡ് 2019 ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മികച്ച ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്കും നഗരസഭകൾക്കുമാണ് പുരസ്‌കാരം. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകൾക്ക് ജില്ലാതലത്തിലും സംസ്ഥാനതലത്തിലും അവാർഡുകൾ നൽകും.

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകൾക്കും നഗരസഭകൾക്കും സംസ്ഥാനതലത്തിലാണ് അവാർഡ്. ഓരോ തദ്ദേശസ്ഥാപനവും മൂന്ന് സെറ്റ് അപേക്ഷകൾ വീതം ആവശ്യമായ അനുബന്ധ രേഖകളും വിവരങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ ജില്ലാ കോർഡിനേറ്റർമാർക്ക് നൽകണം. അപേക്ഷകൾ 30 നകം നൽകണം. ഹരിതകേരളം മിഷൻ രൂപീകരിച്ചതിനു ശേഷം തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങൾ വഴി ഇതുവരെ നടന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അപേക്ഷയിൽ വ്യക്തമാക്കേണ്ടത്.

ഹരിതകേരളം മിഷന്റെ ഉപമിഷനുകളായ ശുചിത്വ -മാലിന്യ സംസ്‌കരണം, ജലസംരക്ഷണം-ജലസമൃദ്ധി, കൃഷി വികസനം-സുജലം സുഫലം എന്നിവയിലൂടെ നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതികളാണ് അവാർഡിനായി പരിഗണിക്കുക. നിർദ്ദിഷ്ട അപേക്ഷാ ഫോറവും വിശദവിവരങ്ങളും www.haritham.kerala.gov.in ൽ ലഭ്യമാണ്.

NO COMMENTS