എൻജിനീയറിങ് റാങ്ക് പട്ടിക പ്രഖ്യാപിച്ചു

699

വി.റാം ഗണേഷിന് ഒന്നാം റാങ്ക്, അക്ഷയ് ആനന്ദിന് രണ്ടാം റാങ്ക്

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY