വഖഫ് ബോർഡ് ചികിത്സാ ധനസഹായം

244

കേരള സ്റ്റേറ്റ് വഖഫ് ബോർഡിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മഹല്ലുകളിൽ അംഗങ്ങളായ മാരകരോഗികൾക്ക് 15,000 രൂപ ചികിത്സാ ധനസഹായമായി നൽകുന്നു.
ക്യാൻസർ, ഹൃദ്രോഗം, കിഡ്നി രോഗം, ട്യൂമർ, മേജർ ഓപ്പറേഷൻ മുതലായ അസുഖങ്ങൾക്കാണ് ധനസഹായം ലഭ്യമാവുക
വരുമാന പരിധി: 50,000 രൂപ

വിശദ വിവരങ്ങൾ, അപേക്ഷാഫോം എന്നിവയ്ക്ക്
www.keralastatewakfboard.in എന്ന വെബ് സൈറ്റ് നോക്കുക.
PH: 0484-2342485