സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ ഇനി വിജിലന്‍സിന്റെ നിരന്തര നിരീക്ഷണത്തില്‍

354

ആലപ്പുഴ: സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസുകള്‍ ഇനി വിജിലന്‍സിന്റെ നിരന്തര നിരീക്ഷണത്തില്‍. സര്‍ക്കാര്‍ ഓരോ വകുപ്പിലെയും പ്രവര്‍ത്തനം പരിശോധിക്കാന്‍ വിജിലന്‍സിന് കൂടുതല്‍ അധികാരങ്ങള്‍ നല്‍കി ഉത്തരവിറക്കി. നിര്‍ദേശം ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വരവുംപോക്കും മുതല്‍ പെരുമാറ്റംവരെ നിരീക്ഷിക്കണമെന്നാണ്. പുതിയ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കൈക്കൂലിക്കാരെ പിടിക്കുന്ന വിജിലന്‍സിന്റെ പതിവുരീതി മാറ്റാന്‍കൂടിയാണ്. വിവരാവകാശനിയമപ്രകാരം ജനങ്ങള്‍ക്ക് സേവനം നടപ്പാക്കുന്നുണ്ടോയെന്നും നല്‍കിയ അപേക്ഷയില്‍ സമയബന്ധിതമായി മറുപടിനല്‍കിയോയെന്നും പരിശോധിക്കണം. വിജിലന്‍സിനെ രംഗത്തിറക്കുന്നത് സര്‍ക്കാര്‍ഓഫീസുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം അഴിമതിരഹിതവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോെടയാണ്. വിജിലന്‍സ് നിലവിലുള്ള അധികാരമുപയോഗിച്ച്‌ കൂടുതല്‍ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തും.