തക്കാരത്തിലെ ദിവസങ്ങളോളം പഴക്കമുള്ള ചിക്കന്‍ നഗരസഭയുടെ കസ്റ്റഡിയില്‍

158