നോർക്ക പുനരധിവാസ വായ്പാ ക്യാമ്പ് മാറ്റിവച്ചു

6

പ്രവാസി പുനരധിവാസ പദ്ധതി (NDPREM) പ്രകാരം മടങ്ങിയെത്തിയ പ്രവാസികൾക്ക് നോർക്ക റൂട്സിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ 14, 20, 27, 28 തിയതികളിൽ തലശ്ശേരി, പേരാമ്പ്ര, തിരൂർ, മലപ്പുറം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്താനിരുന്ന വായ്പാ ക്യാമ്പ് മാറ്റിവച്ചു. അതതു ജില്ലകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളവർ www.norkaroots.org ൽ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കണമെന്ന് നോർക്ക സി.ഇ.ഒ അറിയിച്ചു.