ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് ഇന്ന് മുതൽ

5

കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മലയാളം ഭാഷാവ്യാകരണ പഠനത്തിനായി നടത്തുന്ന ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ ഇന്ന് മുതൽ. പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ ഉൾപ്പടെ വിവിധ മത്സര പരീക്ഷകൾക്കുള്ള ക്ലാസുകളും വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ 6.30 മുതൽ 8 വരെ നടത്തുന്നു. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് 9447956162 നമ്പരിൽ വിളിക്കാം.