ജെ.ഡി.സി അഡ്മിഷൻ പ്രാഥമിക ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

57
Published sign on a wooden table in a room

തിരുവനന്തപുരം : സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ നടത്തുന്ന ജെ.ഡി.സി 2020-21 ബാച്ച് പ്രവേശനത്തിനുള്ള പ്രാഥമിക ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരാതികൾ 30ന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം നൽകണം. ജനറൽ വിഭാഗം അപേക്ഷയിലെ പരാതികൾ അതത് സഹകരണ പരീശീലന കേന്ദ്രം/കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽമാർക്കും, സഹകരണസംഘം ജീവനക്കാർക്ക് അഡീഷണൽ രജിസ്ട്രാർ-സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന സഹകരണ യൂണിയൻ, ഊറ്റുകുഴി, പി.ബി.നമ്പർ-1 എന്ന വിലാസത്തിലും നൽകണം.