ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് പഴകിയ ആഹാരസാധനങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു; അല്‍സാജ് ,തക്കാരം ഹോട്ടലുകൾക്ക് നോട്ടീസ്

63

തിരുവനന്തപുരം: നഗരസഭയിലെ ആരോഗ്യ വിഭാഗം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് പഴകിയ ആഹാര സാധനങ്ങള്‍ പിടിച്ചെടുത്തു.

വൃത്തിഹീനമായ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തായി കണ്ടെത്തിയ അല്‍സാജ് ഹോട്ടലിനു൦ കഴക്കൂട്ടത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന തക്കാരം ഹോട്ടലിനു൦
നോട്ടീസ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്.

തക്കാരം ഹോട്ടലിൽ നിന്ന് പഴകിയതും ഉപയോഗ ശൂന്യവുമായ 12 കലോ കോഴി ഇറച്ചിയും ആറ് കിലോ മറ്റ് ആഹാര സാധനങ്ങളും പിടിച്ചെടുത്തു. കഴക്കൂട്ടം അല്‍സാജ് , തക്കാരം ഹോട്ടലുകളില്‍ ദ്രവ മാലിന്യ സംസ്കരണ സംവിധാനങ്ങള്‍ ഇല്ലെന്നും കണ്ടെത്തി. ഈ കാരണത്തിലും ഇത് സ്ഥാപിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കാന്‍ കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസും നല്‍കി.

നഗരസഭാ മേയറുടെ നിര്‍ദ്ദേശ പ്രകാരമാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്.