വൈദ്യുത ഇന്ധന സർചാർജ് – പൊതുതെളിവെടുപ്പ് ഒൻപതിന്

11

തിരുവനന്തപുരം : കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡ് ലിമിറ്റഡ്, 2020 ജൂലൈ മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുളള കാലയളവിൽ, ഇന്ധന വിലയിലുണ്ടായ വർദ്ധനവ് മൂലമുണ്ടായ, അധികബാധ്യത ഇന്ധന സർചാർജ്ജായി ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നും ഈടാക്കുന്നതിന് കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച അപേക്ഷ www.erckerala.org ൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ അപേക്ഷയിൻമേലുള്ള പൊതുതെളിവെടുപ്പ് ഡിസംബർ ഒൻപതിന് രാവിലെ 11 ന് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വഴി നടക്കും.

പൊതുതെളിവെടുപ്പിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളും, നിർദ്ദേശങ്ങളും, രേഖപ്പെടുത്താം. പൊതുതെളിവെടുപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ലിങ്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് പങ്കെടുക്കുന്ന ആളിന്റെ പേര്, ഇ-മെയിൽ വിലാസം എന്നിവ എട്ടിന് തീയതി ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന് മുൻപായി kserc@erckerala.org എന്ന ഇ-മെയിൽ വിലാസത്തിൽ അറിയിക്കണം.

തപാൽ മുഖേന അഭിപ്രായങ്ങൾ അയയ്ക്കുന്നവർ സെക്രട്ടറി, കേരള സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ, കെ.പി.എഫ്.സി ഭവനം, സി.വി. രാമൻപിളള റോഡ്, വെളളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം 695 010 എന്ന വിലാസത്തിൽ ഒൻപതിന് മുമ്പായി കിട്ടത്തക്കവിധം അയയ്ക്കണം.