ഞായറാഴ്ച ബിഎസ്എൻഎൽ ലാൻഡ്ഫോണിലെ വിളി സൗജന്യം

225

കൊച്ചി ∙ പ്രിയപ്പെട്ടവരോടു വാ തോരാതെ സംസാരിക്കാൻ ഇനി ഞായറാഴ്ചകൾ തിര‍ഞ്ഞെടുക്കാം. ലാൻഡ് ഫോണുകളിൽ 24 മണിക്കൂർ സൗജന്യ കോൾ അനുവദിച്ച് ബിഎസ്എൻഎൽ. ഞായറാഴ്ചകളിൽ ലാൻഡ് ‌‌‌ഫോണിൽനിന്ന് ഏതു നെറ്റ്‌വർക്കുകളിലേക്കും വിളിക്കുന്ന കോളുകൾ പൂർണമായും സൗജന്യമായിയിരിക്കും. താരിഫ് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരം ലഭിച്ചതോടെ ഈ ഓഫർ സ്വാതന്ത്ര്യദിന സമ്മാനമായി ബിഎസ്എൻഎൽ അവതരിപ്പിക്കും. 15 മുതൽത്തന്നെ ഓഫർ നിലവിൽ വരും.

ഇപ്പോഴുള്ള നൈറ്റ് കോൾ ഫ്രീ ഓഫറിനു പുറമെയാണു ഞായറാഴ്ചകളിൽ സമ്പൂർണ സൗജന്യ കോൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. നിലവിൽ രാത്രി ഒൻപതു മുതൽ രാവിലെ ഏഴു വരെ രാജ്യത്തിനകത്ത് ഏതു നെറ്റ്‍‌വർക്കിലേക്കും ലാൻഡ്ഫോണുകളിൽനിന്നു സൗജന്യമായി വിളിക്കാം.

ലാൻഡ്ഫോണുകളുടെ പ്രസക്തി വീണ്ടെടുക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണു നൈറ്റ് ഫ്രീ കോൾ പദ്ധതി രാജ്യത്താകെ അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇതിനു വ്യാപകമായ പ്രതികരണമുണ്ടായെന്നാണു ബിഎസ്എൻഎൽ അധികൃതരുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ. തുടർന്നാണ് അവധി ദിനമായ ഞായറാഴ്ചകളിൽ സൗജന്യ കോൾ എന്ന ഓഫർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ലാൻഡ്ഫോൺ നിലവിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നവരെ പിടിച്ചു നിർത്താനും കൂടുതൽ ലാൻഡ് ഫോൺ ഉപയോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കാനും ഇതു വഴി സാധിക്കുമെന്നാണു ബിഎസ്എൻഎൽ കണക്കു കൂട്ടുന്നത്.